Krepšelis 0

Privatumo politika

 

  1. Tikraknyga.lt patvirtina, kad Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto knygyne Tikraknyga.lt, o taip pat veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros  tikslais.
  2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų trečioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
    – vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
    – teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
    – jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikloms arba būtina jas tirti.
  3. Pirkėjas turi šias teises:
    – gauti informaciją apie savo Asmens duomenų tvarkymą;
    – gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;
    – reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus;
    – nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų interneto knygyne Tikraknyga.lt.
    – Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
    – Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu knygynas@tikraknyga.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. paštu bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.